کلمه
افرا تخته
اشتباه تایپی
htvh joji
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا تخته در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا تخته

کلمات مرتبط