کلمه
افرا خال
اشتباه تایپی
htvh ohg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا خال در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا خال

کلمات مرتبط