کلمه
افرا دار
اشتباه تایپی
htvh nhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا دار در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا دار

کلمات مرتبط