کلمه
افرا ده
اشتباه تایپی
htvh ni
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا ده در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا ده

کلمات مرتبط