کلمه
افرا سرا
اشتباه تایپی
htvh svh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا سرا در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا سرا

کلمات مرتبط