کلمه
افرا شیردار
اشتباه تایپی
htvh advnhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا شیردار در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا شیردار

کلمات مرتبط