کلمه
افرا لاپی
اشتباه تایپی
htvh gh~d
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا لاپی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا لاپی

کلمات مرتبط