کلمه
افرا کله
اشتباه تایپی
htvh ;gi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا کله در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا کله

کلمات مرتبط