کلمه
افرا گالام
اشتباه تایپی
htvh 'hghl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا گالام در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا گالام

کلمات مرتبط