کلمه
افرا گلام
اشتباه تایپی
htvh 'ghl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا گلام در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا گلام

کلمات مرتبط