کلمه
افرا گوشک
اشتباه تایپی
htvh ',a;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا گوشک در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افرا گوشک

کلمات مرتبط