کلمه
افرا یا روز می گذرد
اشتباه تایپی
htvh dh v,c ld 'bvn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افرا یا روز می گذرد در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی افرا یا روز می گذرد

کلمات مرتبط