کلمه
افضل زاده
اشتباه تایپی
htqg chni
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افضل زاده در فرهنگ فارسی

او را تالیفاتی است از جمله : رساله فی الجهه . تعلیقه بر شرحی طوالع الانوار و نیز بحثی با خواجه زاده درباره اینکه امکان برای هر بشری هست دارد .
کلمات مرتبط

معنی واژه افضل زاده در دهخدا

افضل زاده. [ اَ ض َ دَ ] (اِخ ) او را تألیفاتی است از جمله : رسالة فی الجهة. تعلیقه بر شرح طوالعالانوار و نیز بحثی با خواجه زاده در باره ٔ اینکه امکان برای هر بشری هست. رجوع به روضات الجنان ص 310 شود.
کلمات مرتبط

معنی افضل زاده

افضل زاده

کلمات مرتبط