کلمه
افعال ناقصه
اشتباه تایپی
htuhg khrwi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افعال ناقصه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه افعال ناقصه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی افعال ناقصه

کلمات مرتبط