کلمه
افلود
اشتباه تایپی
htg,n
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افلود در دهخدا

افلود. [ اُ ] (ع ص ) کودک به رسیدگی رسیده ٔ تمام اندام نیکوقامت خوش تن فربه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی افلود

افلود

کلمات مرتبط