کلمه
افن باخ
اشتباه تایپی
htk fho
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افن باخ در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افن باخ

کلمات مرتبط