کلمه
افول
اشتباه تایپی
ht,g
تلفظ
'oful
نقش کلمه
اسم

معنی واژه افول در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه افول در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه افول در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

افول در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی افول

کلمات مرتبط