کلمه
افول باور
اشتباه تایپی
ht,g fh,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افول باور در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افول باور

کلمات مرتبط