کلمه
افول باوری
اشتباه تایپی
ht,g fh,vd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افول باوری در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی افول باوری

کلمات مرتبط