کلمه
افکار
اشتباه تایپی
ht;hv
تلفظ
'afkAr
نقش کلمه
اسم

معنی واژه افکار در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه افکار در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی افکار

کلمات مرتبط