کلمه
افیسوس
اشتباه تایپی
htds,s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه افیسوس در دهخدا

افیسوس. [ اِ] (اِخ ) اِفِسُس. اِفس. رجوع به این دو کلمه شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه افیسوس در فرهنگ فارسی

افس
کلمات مرتبط

معنی افیسوس

افیسوس

کلمات مرتبط