کلمه
البسه
اشتباه تایپی
hgfsi
تلفظ
'albase
نقش کلمه
اسم

معنی واژه البسه در دهخدا

البسة. [ اَ ب ِ س َ ] (ع اِ) ج ِ لباس. (اقرب الموارد) (دهار). رجوع به لباس شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه البسه در فرهنگ فارسی

جامه ها، جمع لباس
( اسم) جمع : لباس پوششها پوشیدنیها جامه ها.
کلمات مرتبط

معنی واژه البسه در فرهنگ معین

(اَ بِ س ِ) [ ع . البسة ] (اِ.) جِ لباس .
کلمات مرتبط

معنی واژه البسه در فرهنگ عمید

= لباس
کلمات مرتبط

معنی البسه

البسه

/'albase/

برابر پارسی: پوشاک
کلمات مرتبط