کلمه
الدنگ
اشتباه تایپی
hgnk'
تلفظ
'aldang
نقش کلمه
صفت

معنی واژه الدنگ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه الدنگ در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه الدنگ در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه الدنگ در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه الدنگ در دانشنامه عمومی

معنی الدنگ

کلمات مرتبط