کلمه
الدنگ
اشتباه تایپی
hgnk'
تلفظ
'aldang
نقش کلمه
صفت

معنی واژه الدنگ در دهخدا

الدنگ. [ اَ دَ ] (ص ) بلندبالا و نادان. احمق با قدی دراز. شخص دراز و سبک عقل. کلمه ایست تحقیر را بیشتر برای مرد بلندقد. || لوده و بی غیرت و بی کار و بار: با الدنگها راه مرو بیعار میشوی.
کلمات مرتبط

معنی واژه الدنگ در فرهنگ فارسی

بیعار، لوده، بیکاره، مفتخور، ولگردوبی سروپا
۱ - بیعار لوده بیغیرت . ۲ - بیکاره مفتخوار .
کلمات مرتبط

معنی واژه الدنگ در فرهنگ معین

(اَ دَ) (عا.) (ص .) ۱ - بی عار، ولگرد، بی غیرت . ۲ - بی کاره ، مفت خوار.
کلمات مرتبط

معنی واژه الدنگ در فرهنگ عمید

۱. بی عار.
۲. لوده.
۳. بیکاره.
۴. مفت خور.
۵. ولگرد و بی سروپا.
کلمات مرتبط

معنی الدنگ

الدنگ

/'aldang/
کلمات مرتبط