کلمه
الزویه
اشتباه تایپی
hgc,di
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الزویه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی الزویه

کلمات مرتبط