کلمه
الفت
اشتباه تایپی
hgtj
تلفظ
'olfat
نقش کلمه
اسم

معنی واژه الفت در دهخدا

الفت. [ اَ ل ُ ] (اِ) آلفت و غم و اندوه. || رنج و پریشانی و آشفتگی. (ناظم الاطباء) (استینگاس ). رجوع به آلفتن و آلفته شود.

الفت. [ اُ ف َ ] (ع اِمص ) خو کردن و دوستی ، و به لفظ دادن و نهادن و کردن استعمال میشود. (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ). و نیز با یافتن و داشتن صرف شود. الفة. انس گرفتن و دوستی. (از اقرب الموارد). خوگرفتگی. (صراح ). خو گرفتن به کسی. خوگرشدن. خوگری. انس. همدمی. آمیزش. با هم آمیختن. سازواری. اِلف. رجوع به اُلفَة شود: بندگان را بدان فرستاد تا الفت و موافقت زیادت گردد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 518). خوبتر آنست که ما توسط کنیم از دو جانب تا الفت بجای خویش بازشود. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 688). دو مهتر [قدرخان و محمود] باز گذشته بسی رنج بر خاطرهای پاکیزه ٔ خویش نهادند تا چنان الفتی و موافقتی و دوستی و مشارکتی بپای شد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 72).
جز که سخن یافتن ملک را
هیچ نه مایه ست و نه نیز الفت است.
ناصرخسرو.
امیر منوچهر پدر را از روی الفت گفت... (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1272 ص 372).
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت.
حافظ.
|| در اصطلاح ،عبارتست از آنکه رأیها و اعتقادات گروهی در معاونت یکدیگر به جهت تدبیر معیشت متفق شوند. (نفائس الفنون ، حکمت مدنی ) (از تعریفات جرجانی ). و رجوع به اخلاق ناصری ص 79 و اخلاق جلالی ص 69 و فرهنگ علوم عقلی سیدجعفر سجادی شود. || در نزد ارباب سلوک الفت یکی از درجات محبت است و آن عبارتست از میل دل به جانب مألوف. و در کتاب صحایف ضمن صحیفه ٔ هیجدهم گوید: الفت را پنج درجه است :
اول - نظر در افعال صانع:
و فی کل شی ٔ له آیة
تدل علی انه واحد.
و آن بمنزله ٔ آن باشد که کسی بعضی صفات صاحب حسنی پیش کسی گوید،و بدان سبب دوستی او در دل بجنبد. دوم - کتمان میلان است و تحمل مشقات. اینجا الیف احوال خود را نهان دارد اگرچه رخ زرد و چشم ترش ظاهر سازد. سوم - تمنا است. در این مقام نه از جان اندیشد و نه از هلاک ، و گوید اگرچه وصول متعذر و مستحیل باشد اما در آرزوی مردن خوشتر. چهارم - اخبار و استخبار. الیف در این مقام خواهد اخبار کند و از احوال مألوف خود استخبار، و از سر دیوانگی گاه راز با صبا گوید و جواب از نسیم جوید. پنجم - تضرع است. در این مقام الیف به تضرع و زاری پیش آید.

الفت. [ اَ ف َ ] (ع ص ) قچقار شاخ درهم پیچیده یا یک شاخ خمیده. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) . آنکه سرویش بهم پیچیده باشد. (مهذب الاسماء) (از تاج المصادر بیهقی ). آنکه سروش بر هم پیچیده باشد. (مصادر زوزنی ). تیس (آهو، گوسفند و بز کوهی نر) که یک شاخ آن خمیده باشد. (از اقرب الموارد). || مرد چپه دست. (منتهی الارب ) (آنندراج ). اعسر. (اقرب الموارد). || مرد گول. (منتهی الارب ) (آنندراج ). احمق. مؤنث : لَفْتاء.ج ، لُفْت. (اقرب الموارد). || مرد گنگلاج ،بلغت بنی تمیم. (منتهی الارب ) (آنندراج ). الکن. || قویدستی که بیفکند کسی را که با او درافتد. القوی الید الذی یلفت من عالجه. (از اقرب الموارد).

الفة. [ اُ ف َ ] (ع مص ) الف گرفتن. (مصادر زوزنی ). انس گرفتن و دوستی با کسی. (از اقرب الموارد). اِلف. اُلفَت. || خوگر شدن و عادت کردن بجایی. (از اقرب الموارد). رجوع به اُلفَت و اِلف شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه الفت در فرهنگ فارسی

خو گرفتن، ان گرفتن ، دوستی و همدمی
۱ - ( مصدر ) خو گر شدن معتاد شدن مائ نوس شدن . ۲ - ( اسم ) خو گیری انس . ۳ - دوستی همدمی .
قچقار شاخ درهم پیچیده یا یک شاخ خمیده .

معنی واژه الفت در فرهنگ معین

(اُ فَ) [ ع . الفة ] ۱ - (مص ل .) معتاد شدن ، انس گرفتن . ۲ - (اِمص .) عادت ، انس . ۳ - دوستی ، همدمی .
کلمات مرتبط

معنی واژه الفت در فرهنگ عمید

۱. خو گرفتن، انس گرفتن.
۲. دوستی، همدمی.
کلمات مرتبط

معنی واژه الفت در دانشنامه اسلامی

معنی أَلَّفَتْ: الفت داد-پيوند داد
معنی مَّا أَلَّفَتْ: الفت نمی انداختی - پیوند نمی دادی
معنی مَّاأَلَّفَتْ: أُلفت نمي گرفت
معنی إِيلَافِ: الفت و همبستگي دادن
معنی إِيلَافِهِمْ: الفت دادنش
معنی أَلَّفَ: الفت داد-پيوند داد
معنی تَسْتَأْنِسُواْ: که اجازه بگيريد - که آشنايي دهيد (در جمله "لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُواْ " يعني وقتي وارد خانه اي مي خواهيد بشويد بجاي ورود ناگهاني با گفتن سلام يا "يا الله" و کلماتي از اين قبيل ورودتان را با أُنس و الفت همراه ک...
معنی مُؤَلَّفَةِ: پیوند داده شده - الفت داده شده (مقصود از مؤلفة قلوبهم کساني هستند که با دادن سهمي از زکات به ايشان ، دلهايشان به طرف اسلام متمايل ميشود و به تدريج به اسلام درميآيند ، و يا اگر مسلمان نميشوند ، مسلمانان را در دفع دشمن کمک ميکنند ، و يا در برآوردن پاره...
معنی مُعْتَبِينَ: آنانکه عذر خواهیشان پذیرفته شده - راضی کنندگان (کلمه معتبين جمع اسم فاعل ازاعتاب است به معناي ارضا (راضی کردن)است ، و اصل اعتاب به اين معنا بوده که پوستي را که درست دباغي نشده ، دو باره دباغي کنند ، تا اصلاح شود ، سپس اين کلمه را بطور استعاره در هر ع...
ریشه کلمه:
الف‌ (۲۲ بار)
کلمات مرتبط

معنی الفت

الفت

/'olfat/

مترادف الفت: آمیزش، انس، خو، خوگیری، موالفت، موانست

برابر پارسی: همدمی، هم خویی، دوستی
کلمات مرتبط