کلمه
الفت اصفهانی
اشتباه تایپی
hgtj hwtihkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الفت اصفهانی در دهخدا

الفت اصفهانی. [ اُ ف َ ت ِ اِ ف َ ] (اِخ ) محمدباقربن محمدتقی معروف به آقانجفی اصفهانی. به سال 1301 بدنیا آمد. او راست : فهرست روضات الجنات. مجمعالاجازات. کشف الحجب. خاندان من و داستان هفت برادر. دیوانش در اصفهان هست. (از الذریعة الی تصانیف الشیعة ج 9 قسمت اول ). رجوع به تذکره ٔ شعرای معاصر اصفهان تألیف مهدوی و سخنوران نامی معاصر تألیف برقعی و فرهنگ سخنوران شود.

الفت اصفهانی. [ اُ ف َ ت ِ اِ ف َ ] (اِخ ) محمدکاظم (میرزا کاظم )بن زین العابدین بیگ نوری. وی در اصفهان سکونت داشت. دیوانش مشتمل بر 3400 بیت و خطی است. از این دیوان چنین برمی آید که به سال 1253 هَ. ق. بدنیا آمده و میان سالهای 1299 و1306 درگذشته است. رجوع به المآثر و الاثار تألیف اعتمادالسلطنه و فهرست کتابخانه ٔ مجلس شورای ملی ، کتب خطی فارسی 223 و 224 و الذریعة الی تصانیف الشیعة ج 9 قسمت اول ص 90 و حدیقةالشعراء (نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ خصوصی آقای سلطان القرائی ) و فرهنگ سخنوران شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه الفت اصفهانی در فرهنگ فارسی

محمد کاظم ابن زین العابدین بیگ نوری . وی در اصفهان سکونت داشت دیوانش مشتمل بر ۳۴٠٠ بیت و خطی است .
کلمات مرتبط

معنی الفت اصفهانی

الفت اصفهانی

کلمات مرتبط