کلمه
الفت افکندن
اشتباه تایپی
hgtj ht;knk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الفت افکندن در دهخدا

الفت افکندن. [ اُ ف َ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) الفت دادن. سازوار و دوست گردانیدن. القاء محبت. مونس کردن : ایدام ؛الفت افکندن. (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر زوزنی ).
کلمات مرتبط

معنی واژه الفت افکندن در فرهنگ فارسی

الفت دادن . سازوار و دوست گردانیدن .
کلمات مرتبط

معنی الفت افکندن

الفت افکندن

کلمات مرتبط