کلمه
الفت الله آبادی
اشتباه تایپی
hgtj hggi Hfhnd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الفت الله آبادی در فرهنگ فارسی

میر محمد حنیف متوفی بسال ۱۱۳٠ ه. ق برادر بزرگ سید محمد افضل ثابت الله آبادی
کلمات مرتبط

معنی الفت الله آبادی

الفت الله آبادی

کلمات مرتبط