کلمه
الفت اورنگ آبادی
اشتباه تایپی
hgtj h,vk' Hfhnd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الفت اورنگ آبادی در فرهنگ فارسی

محمد الفت خان . شاعر و معاصر ترک علیشاه ترکی قلندر نور محلی .
کلمات مرتبط

معنی الفت اورنگ آبادی

الفت اورنگ آبادی

کلمات مرتبط