کلمه
الفت خراسانی
اشتباه تایپی
hgtj ovhshkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الفت خراسانی در فرهنگ فارسی

میر عبدالله شاعر قرن یازدهم معاصر نصر آبادی .
کلمات مرتبط

معنی واژه الفت خراسانی در دهخدا

الفت خراسانی. [ اُ ف َ ت ِ خ ُ ] (اِخ ) میر عبداﷲ، شاعر قرن یازدهم ، معاصر نصرآبادی. نصرآبادی گوید: الفت از خراسان است ، در اوایل سن بهندوستان رفت و در خدمت جعفرخان میبود. این ابیات ازوست :
مخور باده بیجا بفصل بهاران
که چون خون ناقص کشیدن ندارد
طلب دوباره خوش آیند نیست از سائل
کریم اگر همه عمر دوباره میبخشد.
(تذکره ٔ نصرآبادی ص 397).
و رجوع به صبح گلشن و سفینه ٔ خوشگو و الذریعه ج 9 قسمت اول ص 90 و فرهنگ سخنوران شود.
کلمات مرتبط

معنی الفت خراسانی

الفت خراسانی

کلمات مرتبط