کلمه
الفت دادن
اشتباه تایپی
hgtj nhnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الفت دادن در فرهنگ فارسی

سازوار کردن . دوست و مونس گردانیدن
کلمات مرتبط

الفت دادن در جدول ها

یباب
کلمات مرتبط

معنی واژه الفت دادن در دهخدا

الفت دادن. [ اُ ف َ دَ ] (مص مرکب ) سازوار کردن. دوست و مونس گردانیدن. الفت افکندن. خوگر کردن : اِجماع ؛ الفت دادن. (منتهی الارب ) :
بنرمی سنگ را با شیشه الفت میتوان دادن
در آن ساعت که پای کارسازی در میان باشد.
میرزا شمس الدین شهرستانی (از آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی الفت دادن

الفت دادن

کلمات مرتبط