کلمه
الفت شیرازی
اشتباه تایپی
hgtj advhcd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الفت شیرازی در فرهنگ فارسی

محمود خان . قرن سیزدهم . معاصر ظل السلطان حاکم قاجاریه بود .
کلمات مرتبط

معنی واژه الفت شیرازی در دهخدا

الفت شیرازی. [ اُ ف َت ِ ] (اِخ ) محمود خان. شاعر قرن سیزدهم ، معاصر ظل السلطان حاکم قاجاریه بود، دیوان قصاید و غزلیات در 4500 بیت دارد و از آن نسخه ای در کتابخانه ٔ ملی ملک موجود است. هدایت تخلص او را ساغر آورده است. رجوع به الذریعه ج 9 قسمت اول ص 90 و فرهنگ سخنوران تألیف دکتر خیامپور و مجمع الفصحاء چاپ سنگی ج 2 ص 455 شود.
کلمات مرتبط

معنی الفت شیرازی

الفت شیرازی

کلمات مرتبط