کلمه
الکل آمیلیک
اشتباه تایپی
hg;g Hldgd;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الکل آمیلیک در دهخدا

الکل آمیلیک. [ اَ ک ُ ] (ترکیب وصفی ) از اقسام الکل. این الکل دارای هشت ایزومراست که مهمترین آنها بدین قرار است : 1 - الکل ایزوآمیلیک که به حالت آزاد به شکل اترسل در اسانس بابونه و همچنین در قسمت اعظم فوزل الکل سیب زمینی در مجاورت a متیل بوتانل چپ یافت میشود، بویی نامطبوع دارد که تولید سرفه میکند. 2 - الکل آمیلیک آکتیف که در مجاورت الکل ایزوآمیلیک یافته میشود. 3 - الکل آمیلیک نوع سوم که در میان الکلهای آمیلیک از همه مهمتر است و مصرف دارویی نیز دارد،مایعی است با بوی کافور و دارای خاصیت خواب آوری است. و رجوع به شیمی مختصر آلی پریمن ص 209 و 210 شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه الکل آمیلیک در فرهنگ فارسی

از اقسام الکل .
کلمات مرتبط

معنی الکل آمیلیک

الکل آمیلیک

کلمات مرتبط