کلمه
الکل اتیلنیک
اشتباه تایپی
hg;g hjdgkd;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الکل اتیلنیک در دهخدا

الکل اتیلنیک. [ اَ ک ُ اِ ل ِ ] (ترکیب وصفی ) یا «انول » ، از اقسام الکل ، دکتر پریمن در شیمی مختصرآلی (ص 211) آرد: ممکن است الکلهایی شامل ارتباط مضاعف یافته شوند، این الکلها را بصورتهای گوناگون میتوان در نظر گرفت : نخست انولهای معمولی که به شکل توتومر، ایزومر، ستنها یا الدهیدها میباشند. دوم الکلهای اتیلنیک ، سوم الکلهای Bاتیلنیک ، چهارم الکلهایی که عامل الکلی از ارتباط مضاعف بفاصله ٔ دو یا چندین اتم کربن قرار گرفته اند. عده ٔ بسیاری از الکلهای اتیلنیک ، آلیفاتیک یا حلقه ای و یا معطر در اسانسهای نباتی یافته میشوند. برای تفصیل رجوع به شیمی مختصر دکتر پریمن ص 211 و 212 شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه الکل اتیلنیک در فرهنگ فارسی

از اقسام الکل دکتر پریمن در شیمی مختصر آلی آرد : ممکن است الکلهایی شامل ارتباط مضاعف یافته شوند .
کلمات مرتبط

معنی الکل اتیلنیک

الکل اتیلنیک

کلمات مرتبط