کلمه
الکل استیلنیک
اشتباه تایپی
hg;g hsjdgkd;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الکل استیلنیک در دهخدا

الکل استیلنیک. [ اَ ک ُ اَ س ِ ل ِ ] (ترکیب وصفی ) از اقسام الکل. الکلهای استیلنیک تا سال 1902م. شناخته نشده بودند، مهمترین آنها الکلهایی هستند که در آنها ارتباط سه تایی در محل a قرار دارد. و این الکلها مایعاتی روغنی شکل با نقطه ٔ غلیان مرتفعتر از الکلهای شامل همان عده کربن میباشند. رجوع به شیمی مختصر آلی تألیف پریمن ص 213 و 214 شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه الکل استیلنیک در فرهنگ فارسی

از اقسام الکل . الکلهای استیلنیک تا سال ۱۹٠۲ شناخته نشده بودند .
کلمات مرتبط

معنی الکل استیلنیک

الکل استیلنیک

کلمات مرتبط