کلمه
الکل اکتیلیک معمولی
اشتباه تایپی
hg;g h;jdgd; lul,gd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه الکل اکتیلیک معمولی در فرهنگ فارسی

یکی از مهمترین الکلهای عالی اشباع شده است که بشکل استات و بوتیرات در برخی از گیاهان پیدا میشود .
کلمات مرتبط

معنی الکل اکتیلیک معمولی

الکل اکتیلیک معمولی

کلمات مرتبط