کلمه
اما
اشتباه تایپی
hlh
تلفظ
'ammA
نقش کلمه
حرف ربط

معنی واژه اما در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه اما در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه اما در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه اما در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی واژه اما در دانشنامه عمومی

اما در جدول ها

معنی اما

کلمات مرتبط