کلمه
امرا
اشتباه تایپی
hlvh
تلفظ
'omarA
نقش کلمه
اسم

معنی واژه امرا در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه امرا در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه امرا در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی امرا

کلمات مرتبط