کلمه
امرا عتباری
اشتباه تایپی
hlvh ujfhvd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه امرا عتباری در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی امرا عتباری

کلمات مرتبط