کلمه
امرا عتباری
اشتباه تایپی
hlvh ujfhvd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه امرا عتباری در فرهنگ فارسی

آنست که وجود آن فقط در عقل شخصی اعتبار کننده باشد تا وقتی که اعتبار کننده است و آن عبارت از ماهیت مجرد است .
کلمات مرتبط

معنی امرا عتباری

امرا عتباری

کلمات مرتبط