کلمه
امرص
اشتباه تایپی
hlvw
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه امرص در دهخدا

امرص. [ اَ رَ ] (ع ص ) ژفگن (چرکین ). (مصادر زوزنی ). در مصادر زوزنی چ تقی بینش این لغت نیست در ص 203 همین کتاب غمص راژفگن شدن معنی کرده است در اقرب المواردو منتهی الارب در معانی مرص معنی مناسبی پیدا نشد.
کلمات مرتبط

معنی واژه امرص در فرهنگ فارسی

ژفگن
کلمات مرتبط

معنی امرص

امرص

کلمات مرتبط