کلمه
امستردام
اشتباه تایپی
hlsjvnhl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه امستردام در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی امستردام

کلمات مرتبط