کلمه
امشی
اشتباه تایپی
hlad
تلفظ
'emSi
نقش کلمه
اسم

معنی واژه امشی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه امشی در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی امشی

کلمات مرتبط