کلمه
ام دسمه
اشتباه تایپی
hl nsli
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ام دسمه در فرهنگ فارسی

دیک
کلمات مرتبط

معنی واژه ام دسمه در دهخدا

ام دسمه. [ اُم ْ م ِ دُ م َ ](ع اِ مرکب ) دیگ. (از المرصع). رجوع به دسمه شود.
کلمات مرتبط

معنی ام دسمه

ام دسمه

کلمات مرتبط