کلمه
انبرور
اشتباه تایپی
hkfv,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه انبرور در دهخدا

انبرور. [ ] (اِ) حی العالم است. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ، در قرابادین از یادداشت مؤلف ). و رجوع به حی العالم شود.
کلمات مرتبط

معنی انبرور

انبرور

کلمات مرتبط