کلمه
انتخاع
اشتباه تایپی
hkjohu
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه انتخاع در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی انتخاع

کلمات مرتبط