کلمه
انجاد
اشتباه تایپی
hk[hn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه انجاد در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه انجاد در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه انجاد در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه انجاد در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی انجاد

کلمات مرتبط