کلمه
انجم
اشتباه تایپی
hk[l
تلفظ
'anjom
نقش کلمه
اسم

معنی واژه انجم در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه انجم در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه انجم در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی انجم

کلمات مرتبط