کلمه
اندرزی
اشتباه تایپی
hknvcd
تلفظ
'andarzi
نقش کلمه
صفت

معنی واژه اندرزی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه اندرزی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی اندرزی

کلمات مرتبط