کلمه
انگه
اشتباه تایپی
hk'i
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه انگه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه انگه در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه انگه در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی انگه

کلمات مرتبط