کلمه
انگوت
اشتباه تایپی
hk',j
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه انگوت در دهخدا

انگوت. [ اَ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای پنجگانه ٔ بخش گرمی شهرستان اردبیل است که 56 آبادی و 15690 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
کلمات مرتبط

معنی واژه انگوت در فرهنگ فارسی

نام یکی از دهستان های پنجگانه شهرستان اردبیل است ٠

معنی واژه انگوت در دانشنامه عمومی

انگوت می تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد:
بخش انگوت یکی از بخش های تابعه شهرستان گرمی در استان اردبیل ایران است.
انگوت یک میدان نفتی در شرق شهر سرپل در شمال افغانستان می باشد.

معنی انگوت

انگوت

کلمات مرتبط